Vanessa Rainey, Ph.D.

VANESSA RAINEY, PH.D.

Ph.D., Loyola University Chicago, 2013

Developmental Psychology, Statistics

M.A., Loyola University Chicago, 2009

Developmental Psychology, Statistics

B.S., Loyola University Chicago, 2006

Psychology, Fine Arts

Curriculum Vitae